ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ     |     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 
 
 
NEWSLETTER
Συμπληρώστε το email σας.


                

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό του Κόμματος

ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

α) Το «Κόμμα των Φιλελευθέρων» είναι ο πολιτικός εκφραστής των Ελλήνων Πολιτών, οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατική συγκρότηση και φιλελεύθερη διακυβέρνηση της κοινωνίας μας, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη του ατόμου και την ευημερία του Ελληνικού λαού.

β) Αποκηρύσσουμε την με βίαια μέσα κατάλυση ή έκπτωση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και θα αντιταχθούμε με κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτροπή του. Στις δημοκρατίες ανεξάρτητα από την όποια δυσλειτουργία τους, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ο Λαός με την ευθύνη που έχει θα επιλέξει εκάστοτε τις ανάλογες λύσεις για το συμφέρον του.

Άρθρο 2
α) Η έδρα του Κόμματος είναι η Αθήνα.
β) Το Κόμμα Φιλελευθέρων έχει έμβλημα τη μορφή του Εθνάρχου μας και ιδρυτού του Κόμματος, Ελευθέριου Βενιζέλου.
γ) Η σημαία του Κόμματος είναι κίτρινη με το όνομα και το έμβλημα τυπωμένο πάνω σε αυτήν. Το Συνέδριο του Κόμματος μπορεί να αποφασίσει για την αλλαγή ή την τροποποίηση του εμβλήματος ή της σημαίας, εάν η μεταβολή αυτή θεωρηθεί αναγκαία.

Άρθρο 3
α) Στο Κόμμα γίνονται δεκτοί οι Έλληνες Πολίτες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
β) Προϋπόθεση για να γίνει ένα άτομο μέλος του Κόμματος είναι η αποδοχή της Διακήρυξης, του Καταστατικού και των ιδεολογικών αρχών του, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής σε κάποια από τις οργανώσεις του Κόμματος.
γ) Μέλος του «Κόμματος των Φιλελευθέρων» δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχει σε άλλο Κόμμα ή Πολιτική Οργάνωση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτοδικαίως χάνει την κομματική ιδιότητά του μέλους του «Κόμματος Φιλελευθέρων».

Άρθρο 4
α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια της επικράτειας και σε κάθε χώρα του εξωτερικού, δημιουργούνται Τοπικές Οργανώσεις του Κόμματος.
β) Σε μέρη όπου δεν έχουν συγκροτηθεί κανονικές οργανώσεις με αριθμό άνω των είκοσι (20) ατόμων, το Κόμμα θα λειτουργεί με άτομα-συνδέσμους οι οποίοι θα υποβοηθούν την οργανωτική του πορεία.
γ) Κάθε μέλος του Κόμματος, εκτός από την οικονομική εισφορά του, έχει δημοκρατική υποχρέωση να εισφέρει με ιδέες και προτάσεις, οι οποίες διαδιδόμενες ευρύτερα θα συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Άρθρο 5
α) Το Συνέδριο είναι το Ανώτατο Όργανο του Κόμματος, το οποίο καθορίζει τις πολιτικές θέσεις του και αποσαφηνίζει την ιδεολογική του ταυτότητα.
β) Το Συνέδριο δεσμεύει την Ηγεσία του Κόμματος, η οποία οφείλει να εφαρμόζει τις αποφάσεις του και να εισηγείται σ’ αυτό κάθε πολιτικό θέμα για αποσαφήνιση.

Άρθρο 6
Μέλη του Συνεδρίου με δικαίωμα ψήφου είναι:
α) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωπο των περιφερειακών οργανώσεων.
β) Οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
γ) Οι πρώην Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.
δ) Οι υποψήφιοι των τελευταίων Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών.
ε) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ).
στ) Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων του εξωτερικού.
ζ) Οι εκπρόσωποι της Νεολαίας. Τριάντα (30) μέλη (20 αγόρια – 10 κορίτσια).
ζ) Οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι ή Νομάρχες της χώρας – μέλη του κόμματος.
θ) Οι εκλεγμένοι Πρόεδροι των Πανελληνίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων – μέλη του Κόμματος.

Άρθρο 7
Το Συνέδριο συγκαλείται τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια ή εκτάκτως εάν το ζητήσουν εγγράφως τα 2/3 των μελών της ΚΕ ή ύστερα από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 8
α) Η ΚΕ του Κόμματος αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου (ΠΓ) για τα θέματα του Συνεδρίου και ορίζει τους αρμόδιους εισηγητές για κάθε θέμα.
β) Το Συνέδριο μπορεί στο ξεκίνημά του και ύστερα από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να τροποποιήσει το θεματολόγιο, προσθέτοντας ή αφαιρώντας θέματα.
γ) Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι κυρίαρχες για το Κόμμα και δεσμεύουν την ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη του Κόμματος.

Άρθρο 9
α) Το Συνέδριο εκλέγει, με μυστική ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο την Κεντρική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κόμματος.
β) Υποψηφιότητα για τις θέσεις της ΚΕ του Κόμματος μπορούν να θέσουν όλοι οι ενήμεροι σύνεδροι ή και απλά μέλη του Κόμματος εφόσον προταθούν από 50 συνέδρους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη τακτικά μέλη του Κόμματος και έχουν στη διάρκεια χρόνου αυτού, ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες του. Για τη θέση του Προέδρου του Κόμματος είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να είναι τουλάχιστον έξι (6) χρόνια τακτικό μέλος και ταυτόχρονα μέλος της ΚΕ.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 10

α) Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται από το Συνέδριο με απόλυτη πλειοψηφία του, κάθε έξι (6) χρόνια, με μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
β) Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων της πρώτης ψηφοφορίας.

Άρθρο 11
α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κόμμα στο εσωτερικό και το εξωτερικό και εκφράζει την πολιτική του ταυτότητα σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα.
β) Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των συνόδων της ΚΕ καθώς και του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος.


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.)

Άρθρο 12

α) Η ΚΕ είναι το όργανο το οποίο διοικεί το Κόμμα στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο τακτικών Συνεδρίων.
β) Η ΚΕ αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) μέλη εκλεγμένα στο Συνέδριο από ενιαίο, ονομαστικό ψηφοδέλτιο, όπου τίθενται μέχρι δύο (2) σταυροί προτίμησης.
γ) Η αναλογία συμμετοχής ανδρών- γυναικών στην ΚΕ θα είναι τουλάχιστον 7 προς 3, εκλεγμένοι αντίστοιχα από την γενική σειρά των επιτυχόντων του ενιαίου ψηφοδελτίου. Εάν η αναλογία αυτή δεν επιτευχθεί κατά τη γενική σειρά εκλογής (δηλαδή εάν στους 150 επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται 45 γυναίκες), τότε θα παραλειφθούν αντίστοιχοι άνδρες προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των 45 γυναικών από τις επιλαχούσες γυναίκες.

Άρθρο 13
α) Η ΚΕ του Κόμματος συγκαλείται κάθε έτος σε τακτικές συνόδους, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Πολιτικού Γραφείου, για το σχεδιασμό / προγραμματισμό της πολιτικής δραστηριότητας και την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων του Συνεδρίου.
β) Η ΚΕ συγκαλείται σε έκτατες συνόδους, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή εφόσον ζητηθεί με ενυπόγραφη αίτηση, από το 1/3 των μελών της ΚΕ, δηλαδή από 50 μέλη.

Άρθρο 14
α) Η ΚΕ ύστερα από κάθε νέα εκλογή της, εκλέγει τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος (τακτικά και αναπληρωματικά).
β) Μετά από πρόταση του Προέδρου, η ΚΕ εκλέγει το Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, με απόλυτη πλειοψηφία των πάντων των μελών.
γ) Η ΚΕ εκλέγει την Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Κόμματος, από ειδικό ψηφοδέλτιο όπου τίθενται μέχρι δύο (2) σταυροί προτίμησης.


ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Άρθρο 15

α) Το Πολιτικό Γραφείο (ΠΓ) του Κόμματος Φιλελευθέρων είναι 15μελές και αποτελείται από:

• Τον Πρόεδρο του Κόμματος.

• Τον Γενικό Γραμματέα (Γ.Γ.).

• Τον Πρόεδρο της νεολαίας των Φιλελευθέρων και

• 12 μέλη, εκλεγμένα από την ΚΕ (κατά το άρθρο 14).

β) Το ΠΓ συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Κόμματος.
γ) Οι αποφάσεις του ΠΓ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, όχι όμως ολιγότερα από εννέα (9) παρόντα μέλη, με παρόντα τον Πρόεδρο ή τον (γ.γ.) του Κόμματος και δεσμεύουν το Κόμμα.
δ) Το ΠΓ είναι υπεύθυνο έναντι της ΚΕ για τις δραστηριότητες του και έναντι του Συνεδρίου του Κόμματος.

Άρθρο 16

α) Το ΠΓ συγκροτεί, κατά την κρίση του, Επιτροπές, Υποεπιτροπές ή Ομάδες Εργασίας για την προώθηση των πολιτικών στόχων του Κόμματος και την ενημέρωση του Ελληνικού Λαού για θέματα τα οποία χρειάζονται επεξεργασία και ανάλυση.
β) Το ΠΓ, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, διορίζει του Γραμματείς του Οργανωτικού, του Τύπου και των Διεθνών Σχέσεων, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του ΠΓ για να παρουσιάζουν τις θέσεις τους.


Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Άρθρο 17

α) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος αποτελείται από τους βουλευτές που εκλέχθηκαν με τα ψηφοδέλτια του Κόμματος, καθώς και όποιους άλλους βουλευτές θελήσουν να προσχωρήσουν στο Κόμμα, αφού προηγουμένως γίνουν μέλη του και αποδεχτούν τις αρχές του.
β) Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών της. Επίσης με φανερή ψηφοφορία εκλέγονται και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κόμματος.

Άρθρο 18
Τα άρθρα και οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τους βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου ισχύουν και για τους Ευρωβουλευτές του Κόμματος, οι οποίοι εκλέγονται με το ψηφοδέλτιο του στις εκάστοτε Ευρωεκλογές ή Ευρωβουλευτές οι οποίοι προσχωρούν στο Κόμμα.


ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

α) Το Κόμμα των Φιλελευθέρων αποτελεί κοιτίδα ελεύθερης πολιτικής έκφρασης και σκέψης γι’ αυτό «Κατασταλτικά Μέτρα» ή «Πειθαρχικές Διαδικασίες» δεν είναι συμβατά με τη πολιτική νοοτροπία του Κόμματος.
β) Κανένα μέλος του Κόμματος δεν διώκεται για πολιτικές θέσεις και απόψεις τις οποίες εκφράζει στα πλαίσια των οργάνων του Κόμματος, διότι η εισφορά πολιτικών ιδεών δεν μπορεί να έχει περιορισμούς και να προκαλεί διώξεις σ’ ένα Κόμμα που βιώνει και στηρίζει απόλυτα τη Δημοκρατία.

Άρθρο 20
α) Εκείνο όμως, το οποίο δεν είναι συμβατό με τη Δημοκρατία και δεν είναι δυνατό να αποτελεί έκφραση πολιτικών ιδεών, είναι η κακοποίηση ιδεολογικών αρχών του Κόμματος και της δημοκρατικής συμπεριφοράς των μελών του, καθώς και η παραβίαση του Καταστατικού του.
β) Σε αυτή την ακραία περίπτωση το Κόμμα, για λόγους στοιχειώδους δημοκρατικής αυτοπροστασίας του, πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα εναντίον εκείνου του μέλους το οποίο συνειδητά και σκόπιμα διαφοροποιείται ιδεολογικά από το Φιλελεύθερο Κεντρώο Χώρο και αυτοπροσδιορίζεται σε κάποια άλλη πολιτική ομάδα, με την οποία ενδεχομένως ταυτίζεται.
γ) Μοναδικός λόγος λήψης πειθαρχικών μέτρων εναντίον μέλους του Κόμματος, είναι για παραπτώματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινά αποδεκτή ηθική τάξη της κοινωνίας μας, εκπεφρασμένη με αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
δ) Σε κάθε περίπτωση όμως, το μέλος θα κληθεί προηγουμένως να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις του για το θέμα το οποίο τα όργανα του Κόμματος θεωρούν ότι αποτελεί παράβαση της κομματικής τάξης.

Άρθρο 21
α) Η επίλυση των όποιων πολιτικών παραβάσεων του Καταστατικού γίνεται, σε πρώτο βαθμό, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κόμματος.
β) Η πειθαρχική διαδικασία εξετάζεται και επιλύεται σε δεύτερο βαθμό, από το Π.Γ του Κόμματος, το οποίο κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών αποφασίζει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 15γ.
γ) Εάν το μέλος δεν ικανοποιηθεί από τις αποφάσεις των Κομματικών οργάνων, τότε του δίδεται η δυνατότητα να προσφύγει στα θεσμοθετημένα Ακυρωτικά Δικαστήρια της χώρας, η απόφαση των οποίων γίνεται υποχρεωτικά σεβαστή από τα όργανα του Κόμματος.

Άρθρο 22
α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κόμματος είναι πενταμελές και εκλέγεται από το Συνέδριο του Κόμματος, από ειδική λίστα υποψηφίων κατά το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού.
β) Η διάρκεια της θητείας του είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε Συνεδρίου του κόμματος.
γ) Τα εκλεγμένα πέντε (5) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
δ) Η σύγκληση του Πειθαρχικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη ακόμα και με παρόντα τρία (3) μέλη του, εάν όμως συμμετέχει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του.

Άρθρο 23
α) Για εγκλήσεις, παραβάσεις, παράπονα κ.λ.π., ο εγκαλούμενος καλείται εγγράφως σε απολογία εντός πέντε (5) ημερών από το αρμόδιο κομματικό όργανο.
β) Οι αποφάσεις των οργάνων, πλήρως αιτιολογημένες, γνωστοποιούνται νόμιμα στο ελεγχόμενο μέλος.
γ) Έφεση κατά των αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί εντός οκτώ (8) ημερών προς το ανώτερο κομματικό επίπεδο.

Άρθρο 24
Οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στα μέλη του Κόμματος για τις οριζόμενες στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού παραβάσεις είναι:
• Σύσταση,
• Μομφή,
• Πρόσκαιρος αποκλεισμός από τις δραστηριότητες του Κόμματος, και
• Οριστική διαγραφή από μέλος του Κόμματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 25

α) Τα έσοδα του Κόμματος προέρχονται από τις συνδρομές και εισφορές των μελών του, από φανερές εισφορές φίλων του και από τις εκάστοτε κρατικές επιχορηγήσεις.
β) Επίσης είναι δυνατόν να προέρχονται έσοδα από διάφορες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Κόμμα για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 26
Τη γενική ευθύνη της διαχείρισης και εποπτείας των οικονομικών του Κόμματος έχει η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) η οποία εκλέγεται κατά το άρθρο 14 παράγραφο, (γ) του καταστατικού από την Κεντρική Επιτροπή και η θητεία της διαρκεί όσο και της Κ.Ε. από την οποία εξελέγη.

Άρθρο 27
Τα χρήματα του Κόμματος διακινούνται σε περίπτωση μεγάλων ποσών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Κόμματος, διαφορετικά τηρούνται σε συρτάρι ασφαλείας στα γραφεία του Κόμματος.

Άρθρο 28
Η Ο.Ε του Κόμματος έχει (με ευθύνη του Προέδρου της) τη συλλογική ευθύνη για τη διαφανέστατη διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος και λογοδοτεί στην Κ.Ε σε κάθε σύνοδό της (τακτική ή έκτατη) καθώς και στο Π.Γ, εφ’ όσον τούτο καλέσει τον Πρόεδρο ή τον Ταμία της Ο.Ε, για να παρουσιάσουν την κατάσταση των οικονομικών του Κόμματος.

Άρθρο 29
Για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών λειτουργίας του Κόμματος και των εξόδων εκλογικών δραστηριοτήτων, συγκαλείται με απόφαση του ΠΓ «Διαχειριστική Επιτροπή» με συγκεκριμένες δραστηριότητες, στην οποία συμμετέχει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και η Ο.Ε του Κόμματος.


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ)

Άρθρο 30

α) Για τη σωστή λειτουργία των επιτροπών του Κόμματος και ιδιαιτέρως της Οικονομικής Επιτροπής, συγκροτείται η Εξελεγκτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία ελέγχει τις πράξεις και προσυπογράφει τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.
β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την ΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο (γ) του Καταστατικού και η θητεία της διαρκεί όσο και της ΚΕ, η οποία την εξέλεγξε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 31


α) Οι Έλληνες νέοι, οι οποίοι διαπνέονται από τις Ιδέες και τις Αρχές τις οποίες υπηρετεί το Κόμμα Φιλελευθέρων, συγκροτούν τη Νεολαία των Φιλελευθέρων.
β) Μέλη της Νεολαίας μπορούν να είναι Νέοι και Νέες μέχρι και 24 ετών, ανεξάρτητα από τη μόρφωση ή την επαγγελματική τους απασχόληση.
γ) Η διάρθρωση της Νεολαίας του Κόμματος ακολουθεί παράλληλη οργάνωση με αυτή του Κόμματος και συντάσσει το δικό της εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος υποβοηθείται και οριστικοποιείται από το ΠΓ του Κόμματος.

Άρθρο 32
α) Ανώτατο όργανο της Νεολαίας των Φιλελευθέρων είναι το Συνέδριό της, το οποίο εκλέγει τον Πρόεδρό της, την Κεντρική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Οργάνωσης.
β) Ο Πρόεδρος της Νεολαίας των Φιλελευθέρων συμμετέχει ex oficio στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος και παρουσιάζει τις θέσεις της Νεολαίας για οποιοδήποτε θέμα συζητείται και το οποίο την αφορά.


ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 33

α) Οργανώσεις του Κόμματος συγκροτούνται και στις ξένες χώρες όπου ζουν Έλληνες, προκειμένου να διατηρήσουμε την επαφή με τους ξενιτεμένους μας και να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν την εθνική μας συνείδηση.
β) Αντιπρόσωποι των Οργανώσεων αυτών συμμετέχουν στο Συνέδριο του Κόμματος, σε αναλογία ένας σύνεδρος για κάθε εκατό μέλη – ομογενών.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

α) Έγκυρες αποφάσεις των Κομματικών Οργανώσεων είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται ύστερα από νόμιμες συγκλήσεις των συνερχόμενων οργάνων.
β) Κάθε σύγκληση Οργάνου του Κόμματος πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του οργάνου αυτού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας πραγματοποιήσεώς της.

Άρθρο 35
Ύστερα από κάθε εκλογή οποιουδήποτε Οργάνου, τα νέα αυτά μέλη συνέρχονται εντός δέκα πέντε (15) ημερών για να συγκροτηθούν σε Σώμα και να καθοριστούν τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει κάθε μέλος. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στο Π.Γ. για ενημέρωσή του.

Άρθρο 36
α) Σε κάθε Κομματική συνάθροιση (Συνέδριο, Σύνοδος, Συνέλευση κ.λ.π.), το Προεδρείο εκλέγεται με ανάταση των χεριών ύστερα από πρόταση του Προέδρου.
β) Το εκλεγμένο Προεδρείο ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας των συνερχομένων και στην συνέχεια προχωρεί στη διαδικασία του θεματολογίου, την οποία έχει καταρτίσει το Π.Γ. ή η Κ.Ε.
γ) Το Προεδρείο ελέγχει την νομιμότητα των εγγραφών, τις ενδεχόμενες ενστάσεις οι οποίες υποβάλλονται για θέματα εκπροσώπησης των παρόντων, κακής σύνθεσης των αντιπροσωπειών, καθώς και για κάθε άλλη αιτία και αποφασίζει αμέσως δημόσια και τελεσίδικα για όλες τις ενστάσεις και για όλα τα θέματα.

Άρθρο 37
Σε κάθε εκλογή νέων μελών και για όλα τα όργανα του Κόμματος, εκλέγονται επιπρόθεσμα αναπληρωματικά μέλη σε ποσοστό 30% επί του κανονικού αριθμού, τηρώντας πάντοτε την ποσόστωση σε Άνδρες και Γυναίκες (7 προς 3).

Άρθρο 38
α) Σε κάθε οργάνωση του Κόμματος τηρούνται πρακτικά συνελεύσεων σε θεωρημένα από τον Γ.Γ. βιβλία στα οποία καταχωρούνται τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, οι θέσεις που διατυπώθηκαν καθώς και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν.
β) Καταχωρούνται επίσης οι ενδεχόμενες αντίθετες απόψεις των μελών για τα συζητούμενα θέματα, καθώς και οι εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από οποιοδήποτε μέλος.

Άρθρο 39

α) Το παρόν Καταστατικό συζητήθηκε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό στην Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, η οποία συνήλθε στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ την 21η Νοεμβρίου 1999 και έκτοτε άρχισε επίσημα η εφαρμογή του.
β) Σε κάθε Συνέδριο του Κόμματος θα συζητείται η πορεία εφαρμογής του παρόντος Καταστατικού και εάν κριθεί αναγκαίο θα τροποποιηθεί ή θα αποσαφηνιστεί στα σημεία στα οποία η εφαρμογή του κρίνεται ανεπαρκής για την εύρυθμη λειτουργία το Κόμματος.

Άρθρο 40
α) Εάν και όταν προκύψουν προβλήματα στη λειτουργία του Κόμματος, η επίλυση των οποίων δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τότε το Πολιτικό Γραφείο ή η Κεντρική Επιτροπή με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους, δίδουν προσωρινή λύση στο πρόβλημα που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί.
β) Οι λύσεις οι οποίες δίνονται για τα παραπάνω προβλήματα και ενδεχόμενες – προσωρινές συμπληρώσεις του Καταστατικού από το Πολιτικό Γραφείο ή την Κεντρική Επιτροπή, έχουν μεταβατική ισχύ και η τελική έγκρισή τους θα γίνει από το επόμενο Συνέδριο.

Άρθρο 41
Η εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, η αναθεώρησή του και η ουσιαστική μετουσίωσή του σε πολιτική πράξη, επαφίεται στη δημοκρατική συνείδηση και ευαισθησία των μελών του Κόμματος των Φιλελευθέρων, σεβόμενα την πολιτική του παράδοση και την ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Λαού.